Vi investerar i människors visioner och deras förmåga att förverkliga dem!

Vår affärsidé?

Vår affärsidé är att med hjälp av know-how, vårt nätverk och kapital, investera i företag som har en stor potential till värdetillväxt och möjlighet att bli ledande inom sin bransch och därigenom skapa god avkastning.

Bedömningskriterier för våra investeringar

Varje potentiellt innehavsbolag analyseras utifrån en möjlig framtida värdetillväxt. Dem kvantitativa målen utvärderas och stor vikt läggs vid jämförelser mot liknande placeringar. Investeringarna utvärderas kontinuerligt med en tidshorisont på 3–6 år.

Tillväxt- och avkastningspotential

De främsta bedömningskriterierna är tillväxt- och avkastningspotential.

L

Potential till värdeökning

Stor potential till värdeökning genom aktivt ägande.

N

Kommersiella grunder

Alla investeringar görs alltid på kommersiella grunder.

Potential till ledande postion

Det skall finnas potential att nå en ledande position inom sitt marknadssegment.

Tillväxt i kassaflödet

Investeringar gör enbart i bolag med god förmåga att generera tillväxt i kassaflödet.

Ägarledda företag

Investeringar görs i ägarledda företag med en begränsad ägarkrets.

Arbetsmetodik

Vi arbetar ständigt för att genomföra kontinuerliga förbättringar i bolagen utifrån 3 st. primära förbättringsområden.

Operationella förbättringar

Vi hjälper till att genomföra en detaljerad benchmarking för att finna lämpliga åtgärder för att effektivisera verksamheten och långsiktigt förbättra lönsamheten. Det omfattar allt från analys av dem större operationella kostnader till hur man hanterar rörelsekapitalet i bolaget.

Värdeskapande strategier

Vi bidrar med att lägga och genomföra tillväxtskapande strategier inom allt från organisk tillväxt, expansion inom nya segment eller geografiska marknader eller tillväxt genom förvärv.

Strategi för kapitalstrukturen

För att uppnå sina affärsmål och kunna förverkliga den lagda tillväxtstrategien behövs en anpassad kapitalstruktur. Feelmore hjälper till att utvärdera denna och lägga en anpassad kapitalstruktur så att bolaget kan nå sina mål.

Investeringar/innehav

5

Letmore

Kommersiella fastigheter västra Sverige – En del av Feelmore

Läs mer

Letmore AB startades 2013 och är ett familjedrivet fastighetsbolag och ingår i koncernmodern Feelmore. Letmore förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Göteborg med omnejd.

5

Finansiella placeringar

Diversifierat ägande med långsiktig tillväxt

Läs mer

Vi förvaltar en marknadsmässig diversifierad portfölj bestående av aktier av både små som stora bolag över hela världen, räntebärande värdepapper, och alternativa investeringar.

Vår investeringsstrategi baseras på fundamental analys i förhållande till en långsiktig tidshorisont. Vi använder oss av investeringskriterier som inkluderar tillväxt- och avkastningspotential, kommersiella grunder, tillväxt i kassaflöden, potential till värdeökning, potential till ledande position, och ägarledda företag.

Vår verksamhet

Feelmores verksamhet är att investera i bolag som har en god värdeökningspotential och genom aktivt ägande bidra till en kontinuerlig värdeökning.

Den aktiva ägarrollen kräver ett ägarinflytande och medför att våra investeringar är långsiktiga. Ett aktivt ägande ger oss också en god förståelse för de bolag vi investerar i och dess verksamhet, relation till omvärld och löpande utveckling.

Arbetet utgår från ett övergripande ägarperspektiv med fokus på strategi, marknadspotential, bolagsstruktur, kapitalstruktur och ägarstyrningsfrågor.

Vill du att vi kontaktar dig?

7 + 7 =