Vi investerar i människors visioner och deras förmåga att förverkliga dem!

Vår affärsidé?

Vår affärsidé är att med hjälp av know-how, vårt nätverk och kapital, investera i företag som har en stor potential till värdetillväxt och möjlighet att bli ledande inom sin bransch och därigenom skapa god avkastning.

Bedömningskriterier för våra investeringar

Varje potentiellt innehavsbolag analyseras utifrån en möjlig framtida värdetillväxt. Dem kvantitativa målen utvärderas och stor vikt läggs vid jämförelser mot liknande placeringar. Investeringarna utvärderas kontinuerligt med en tidshorisont på 3–6 år.

Tillväxt- och avkastningspotential

De främsta bedömningskriterierna är tillväxt- och avkastningspotential.

L

Potential till värdeökning

Stor potential till värdeökning genom aktivt ägande.

N

Kommersiella grunder

Alla investeringar görs alltid på kommersiella grunder.

Potential till ledande postion

Det skall finnas potential att nå en ledande position inom sitt marknadssegment.

Tillväxt i kassaflödet

Investeringar gör enbart i bolag med god förmåga att generera tillväxt i kassaflödet.

Ägarledda företag

Investeringar görs i ägarledda företag med en begränsad ägarkrets.

Arbetsmetodik

Vi arbetar ständigt för att genomföra kontinuerliga förbättringar i bolagen utifrån 3 st. primära förbättringsområden.

Operationella förbättringar

Vi hjälper till att genomföra en detaljerad benchmarking för att finna lämpliga åtgärder för att effektivisera verksamheten och långsiktigt förbättra lönsamheten. Det omfattar allt från analys av dem större operationella kostnader till hur man hanterar rörelsekapitalet i bolaget.

Värdeskapande strategier

Vi bidrar med att lägga och genomföra tillväxtskapande strategier inom allt från organisk tillväxt, expansion inom nya segment eller geografiska marknader eller tillväxt genom förvärv.

Strategi för kapitalstrukturen

För att uppnå sina affärsmål och kunna förverkliga den lagda tillväxtstrategien behövs en anpassad kapitalstruktur. Feelmore hjälper till att utvärdera denna och lägga en anpassad kapitalstruktur så att bolaget kan nå sina mål.

Investeringar/innehav

Feelmore har idag investeringar först och främst inom utbildningssektorn och inom vård- och omsorg. 

De 3 primära investeringar är:

5

ACADEMEDIA

AcadeMedia – Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Varje dag går 44 000 förskolebarn och elever samt cirka 20 000 vuxenstuderande till våra verksamheter. Vi har drygt 240 enheter och runt 7 000 medarbetare. AcadeMedia finns över hela Sverige, från Boden i norr till Malmö i söder.

Alla våra elever och deltagare ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål. Varje elev ska dessutom få förutsättningar så att de når sin fulla potential.

5

CAREMORE

Caremore – vi bygger framtidens behandlings- och vårdverksamhet

Läs mer

Caremore är ett vårdföretag som erbjuder kvalificerad utredning och behandling för individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykosocial- och psykiatrisk problematik. Syftet med verksamheten är att i största möjliga utsträckning höja individens funktionsnivå och livskvalitet.

Våra arbetsmetoder baseras uteslutande på beprövad erfarenhet och modern forskning. Vår styrka är att vi alltid sätter individen i fokus och utformar verksamheten utifrån varje individs unika behov och förutsättningar.

5

PLUSSKOLAN

Plusskolan – Uppnå din fulla potential 

Läs mer

Plusskolan är en fristående grundskola som håller på att etablera sin i Göteborg, Uddevalla, Kungsbacka, Jönköping, Linköping och Täby. Skolan kommer att erbjuda en evidensbaserad undervisning i en lugn och trygg miljö. Pedagogiken är baserad på beprövade metoder som ger bäst resultat och mest kunskap. En framgångsrik skola behöver de absolut främsta pedagogerna. Därför kommer Plusskolans rekryteringsarbete vara strukturerat och involvera arbetspsykologiska test.

Vår verksamhet

Feelmores verksamhet är att investera i bolag som har en god värdeökningspotential och genom aktivt ägande bidra till en kontinuerlig värdeökning.

Den aktiva ägarrollen kräver ett ägarinflytande och medför att våra investeringar är långsiktiga. Ett aktivt ägande ger oss också en god förståelse för de bolag vi investerar i och dess verksamhet, relation till omvärld och löpande utveckling.

Arbetet utgår från ett övergripande ägarperspektiv med fokus på strategi, marknadspotential, bolagsstruktur, kapitalstruktur och ägarstyrningsfrågor.

Vill du att vi kontaktar dig?

1 + 11 =